Prezydent Andrzej Duda uczestniczył w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Obradom RB ONZ przewodniczył Prezydent USA Donald Trump.

„Nierozprzestrzenianie Broni Masowego Rażenia to wysiłek zbiorowy. Aby utrzymać architekturę bezpieczeństwa, którą budowaliśmy przez dziesięciolecia, aby zapobiec koszmarom coraz to nowych przypadków użycia broni masowego rażenia, potrzebujemy pełnego zaangażowania nas wszystkich, bez żadnego wyjątku w przestrzeganie wszystkich norm i zobowiązań w tej dziedzinie”

– podkreślał Andrzej Duda w swoim wystąpieniu.

„Dla wiarygodności społeczności międzynarodowej kluczowe jest wywiązywanie się z obowiązków i zobowiązań, które wzięliśmy na swoje barki. W tym kontekście ze smutkiem muszę odnotować budzące niepokój wydarzenia w dziedzinie bezpieczeństwa w naszym regionie: Europy Środkowo-Wschodniej. Tylko na przestrzeni kilku ostatnich lat byliśmy świadkami ewidentnego naruszenia Memorandum Budapesztańskiego, które gwarantowało integralność terytorialną Ukrainy w zamian za pokojową i dobrowolną denuklearyzację tego kraju. Słyszeliśmy również o wykorzystywaniu broni nuklearnej do zakończenia konfliktów konwencjonalnych. Równie alarmujące było rozmieszczenie środków i technologii o podwójnym przeznaczeniu blisko naszych granic. Wszystkie te działania w sposób poważny przyczyniły się do pogorszenia środowiska bezpieczeństwa”

– zaznaczył Prezydent RP.

Polski Prezydent wezwał ponadto wszystkie państwa członkowskie do wyrażenia jasnego, zdecydowanego i jednomyślnego wsparcia całej społeczności międzynarodowej na rzecz integralności Konwencji o Broni Chemicznej oraz poparcia wysiłków Organizacji na rzecz Zakazu Broni Chemicznej. Zapowiedział, że Polska złoży do Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych projekt Rezolucji ws. Implementacji Konwencji o Broni Chemicznej.

„Chcę powiedzieć jasno: każdorazowy przypadek użycia broni chemicznej jest przestępstwem – powiedział Andrzej Duda, dodając, że ani jeden przypadek użycia broni chemicznej nie może pozostawać bez odpowiedzi, ponieważ stanowi to podważenie nie tylko fundamentalnego poczucia sprawiedliwości, ale wręcz prowadzi do erozji reżimów nierozprzestrzeniania i rozbrojenia; a w konsekwencji zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich”.

Prezydentowi towarzyszyli podczas RB ONZ Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski, Szef BBN Paweł Soloch oraz Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz i Joanna Wronecka, Stała Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych.

Polska w styczniu br. objęła dwuletnie członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Rada Bezpieczeństwa ONZ składa się z 15 państw. Jej stałymi członkami są Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Chiny oraz Rosja. Pozostałych 10 członków RB Zgromadzenie Ogólne wyłania w głosowaniu na dwuletnie kadencje.

Karta Narodów Zjednoczonych zakłada, że Zgromadzenie Ogólne wybiera dziesięciu innych członków Organizacji jako niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, „mając szczególnie na uwadze przede wszystkim zasługi poszczególnych członków w utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, w realizacji innych celów Organizacji oraz słuszny podział geograficzny”.

Art. 24 Karty przewiduje, że w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej akcji Organizacji narodów Zjednoczonych członkowie jej nakładają na Radę Bezpieczeństwa główną odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz uznają, że Rada Bezpieczeństwa działa z tytułu tej odpowiedzialności z ich ramienia.

Źródło: Prezydent.pl