Minister spraw zagranicznych RP Zbigniew Rau podczas wizyty w Kijowie powiedział, że Polska będzie niezmiennie i zdecydowanie wspierać Ukrainę w jej walce o suwerenność i integralność terytorialną.

„Ukraina ma prawo się bronić!” – podkreślił minister Zbigniew Rau w obecności swojego ukraińskiego odpowiednika Dmytro Kuleby. Szef polskiego MSZ wyraził również poparcie dla dążenia Ukrainy do uzyskania pełnego członkostwa w UE i NATO.

Szef polskiego MSZ obiecał swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi Dmitrijowi Kulebie podjęcie wspólnych wysiłków na rzecz wzmocnienia międzynarodowego wsparcia dla Ukrainy w przeciwdziałaniu rosyjskiej agresji. O tym informuje służba prasowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Strony rozmawiały także o pogłębianiu współpracy wojskowo-politycznej, energetycznym elemencie bezpieczeństwa regionalnego, w szczególności w kontekście Nord Stream 2, przyszłego oraz przyszłego przewodnictwa Polski w OBWE.

Strony zwróciły także szczególną uwagę na zacieśnienie współpracy między Ukrainą, Polską i Litwą w formacie Trójkąta Lubelskiego oraz przygotowanie inauguracji szczytu Platformy Krymskiej.

Jagiellonia.org

„Celem mojej wizyty było potwierdzenie naszej polityki, że Ukraina nie jest osamotniona w obronie suwerenności, integralności terytorialnej i nienaruszalności granic i Ukraina ma prawo się bronić. Niepodległa i bezpieczna Ukraina jest niezbywalną częścią Europy opartej na fundamencie zasad Karty Paryskiej dla Nowej Europy, której 30. rocznicę podpisania niedawno obchodziliśmy.

Polska będzie konsekwentnie działać na rzecz wypełnienia obietnicy Karty Paryskiej o stworzeniu prawdziwie nowej Europy. Polska wzywa wszystkich sygnatariuszy Karty do przestrzegania podjętych zobowiązań.

W moich rozmowach z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą, przewodniczącym delegacji Ukrainy na forum Trójstronnej Grupie Kontaktowej Leonidem Krawczukiem i wicepremierem ds. reintegracji terytoriów okupowanych Oleksijem Reznikowem omówiliśmy zagrożenia dla pokoju w Europie wynikające z finalizacji prac nad gazociągiem Nord Stream 2 oraz eskalacją sytuacji bezpieczeństwa na wschodzie i południu Ukrainy.

Widzimy wyraźnie, że projekt ten pozwala na synchronizowanie nacisków politycznych, gospodarczych i militarnych. Ten rurociąg, o ile zostanie uruchomiony, stworzy ewidentne i trwałe zagrożenie dla pokoju w Europie.

Zgodziliśmy się, że narastanie obecności i aktywności wojskowej wzdłuż wschodniego odcinka granicy Ukrainy i na okupowanym Krymie, czego jesteśmy świadkami w ostatnich dniach, powinno zostać uwzględnione w procesie kształtowania i prowadzenia polityki nieuznawania aneksji Krymu i naruszeń integralności terytorialnej Ukrainy. W zależności od rozwoju wypadków, partnerzy Ukrainy muszą być gotowi do przeprowadzenia poważnej debaty o zakresie i kryteriach selektywnej współpracy z państwami depczącymi fundamentalne normy prawa międzynarodowego.

W styczniu przyszłego roku Polska obejmie przewodnictwo w OBWE i będzie reprezentować wszystkie państwa członkowskie zainteresowane powstaniem nowej Europy i skutecznym wcielaniem w życie zasad Karty Paryskiej i Aktu Końcowego KBWE, opowiadające się za pokojowym rozstrzyganiem konfliktów, nieuciekaniem się do jednostronnego użycia siły lub groźby jej użycia, nienaruszalnością granic oraz suwerennym prawem każdego narodu do swobodnego wyboru sojuszy i modelu rozwoju.

Dziękuję moim dzisiejszym rozmówcom za potwierdzenie woli Ukrainy współpracy z Polską na rzecz wzmacniania pokoju i współpracy w Europie i wspólnego przeciwdziałania próbom wpływania na politykę państw europejskich przy pomocy nacisków, przy użyciu środków zarówno militarnych, jak i gospodarczych”.

Zbigniew Rau

Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Źródło: Gov.pl