Dezinformacja, propaganda i manipulacja informacją są realnymi zagrożeniami z namacalnymi skutkami, żerującymi na zmianach w sposobie zdobywania i przetwarzania informacji. Uderzają one w czułe punkty europejskich demokracji i w wartości ważne dla Europejczyków i dla solidarności całej wspólnoty. Wychodząc naprzeciw tym zjawiskom Fundacja Warsaw Institute opublikowała numer specjalny kwartalnika The Warsaw Institute Review poświęcony mechanizmom zorganizowanej i zaplanowanej dezinformacji w Europie Środkowej i Wschodniej.

Przez wiele lat państwa Europy Środkowo-Wschodniej przestrzegały przed obdarzaniem Kremla nadmiernym zaufaniem poprzez lekceważenie działalności rosyjskich organizacji prawie-pozarządowych i napływu rosyjskiego kapitału do Europy, zwłaszcza Gazpromu. Wówczas obawy te kładziono na karb histerii i rzekomej rusofobii, wynikających z zaszłości historycznych. Dzisiaj, po ingerencji Kremla w kluczowe dla demokracji procesy, takie jak wybory (USA, Francja) i referenda (Wielka Brytania, Holandia), zachodnia wspólnota poszukuje odpowiednich środków, aby zabezpieczyć swoje społeczeństwa przed obcym wpływem nie tylko w kontekście militarnym, lecz także informacyjnym.

W przypadku Rosji, dezinformacja jest jednym z instrumentów realizowania strategicznych interesów polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej (FR). Głównym celem jest wzmocnienie pozycji międzynarodowej FR i rozszerzenie strefy jej wpływów kosztem Zachodu, zwłaszcza w obszarze postrzeganym przez Kreml jako rosyjską strefę wpływów (czyli obszar państw postsowieckich). Fundamentalną kwestią dla FR jest również ochrona jej interesów gospodarczych, w tym lobbowanie i manipulowanie w celu zniesienia sankcji, jak i utrzymanie monopolu Gazpromu w Europie Środkowo-Wschodniej. Priorytetem jest między innymi osłabienie lub eliminacja konkurencji, zapobieganie realizacji projektów lokalnych i międzynarodowych (zwłaszcza gdy omijają Rosję), które nawet w niewielkim stopniu uniezależniałyby ich uczestników od Kremla i pozbawiałyby go tym samym narzędzia w postaci presji ekonomicznej. Dezinformacja zastosowana na tak szeroką skalę stanowi narzędzie nie tylko agresywnej polityki, ale nawet element broni hybrydowej.

W wydaniu specjalnym, w formie analitycznych artykułów przedstawiona została istota dezinformacji oraz wynikające z niej zagrożenia dla prywatnych i publicznych podmiotów, a także zostały opisane przykłady wojny informacyjnej w poszczególnych państwach. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na aktywność Federacji Rosyjskiej w tym obszarze i jej wpływu na sferę informacyjną innych państw. Podjęto także próbę identyfikacji zagrożeń wynikających z dezinformacji zarówno dla administracji, biznesu i społeczeństw. Opracowanie zostało przygotowane przez autorów Warsaw Institute, a także przez analityków współpracujących z think-tankami: European Values (Czechy) oraz Political Capital (Węgry).

Elektroniczna wersja numeru specjalnego The Warsaw Institute Review Edycja Specjalna: Dezinformacja JEST DOSTĘPNA DO POBRANIA TUTAJ >>>

ZAWARTOŚĆ NUMERU SPECJALNEGO:

Dezinformacja jako zagrożenie dla prywatnych i publicznych przedsiębiorstw, czyli

W epoce postprawdy: dobre praktyki w zwalczaniu dezinformacji

Wrogie oddziaływania Kremla w Republice Czeskiej: obecny stan rzeczy

Rosyjska dezinformacja i ruchy ekstremistyczne na Węgrzech

Obrona przestrzeni informacyjnej na przykładzie Litwy, Łotwy i Estonii

Rosyjska wojna informacyjna w państwa bałtyckich – zasoby i kierunki

Zwalczanie strategicznych inwestycji za pomocą informacji w państwach bałtyckich i w Polsce

Polska widziana oczyma eurazjatów. Rosyjskie tezy propagandowe w przestrzeni medialnej

Fundacja Warsaw Institute jest polskim ośrodkiem analitycznym i badawczym, prowadzącym działalność ekspercką, edukacyjną i wydawniczą. Obszarem działania Fundacji są najważniejsze zagadnienia geopolityczne, gospodarcze i kulturowe dotyczące Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Na stronie Warsawinstitute.org dostępny jest między innymi Russia Monitor: przygotowywany przez ekspertów Warsaw Institute regularny przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących Rosji, szczególnie w zakresie działań jej sił zbrojnych i aparatu bezpieczeństwa.

Jagiellonia.org / Warsawinstitute.org