Przed południem w Pałacu Prezydenckiem w Warszawie spotkali się przedstawiciele państw wschodniej flanki NATO: Polski, Rumunii, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Węgier, Bułgarii oraz Czech. W sieni Pałacu szefów państw „B9” powitali wspólnie Prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezydent Rumunii Klaus Werner Iohannis. Rumunia jest współgospodarzem warszawskiego spotkania „B9”.

Szefowie państw uczestniczący w piątkowym spotkaniu „B9” przyjęli wspólną deklarację, w której ponowili zobowiązanie do kontynuowania spotkań w ramach Dziewiątki Bukaresztańskiej, platformy konsultacji i dialogu, prowadzącej do uzgodnienia wspólnych stanowisk i dalszego umacniania bezpieczeństwa euroatlantyckiego – informuje oficjalny serwis Prezydenta RP.

WSPÓLNA DEKLARACJA GŁÓW PAŃSTW BUKARESZTAŃSKIEJ DZIEWIĄTKI

My, Prezydenci Republiki Bułgarii, Republiki Estonii, Węgier, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Rumunii, Republiki Słowackiej, a także Przewodniczący Izby Deputowanych Republiki Czeskiej, spotkaliśmy się w Warszawie w ramach platformy Bukaresztańskiej Dziewiątki w celu odbycia konsultacji i dialogu, potwierdzenia naszego zaangażowania na rzecz Sojuszu Północnoatlantyckiego, wymiany poglądów na wiele wyzwań i zagrożeń stojących przed obszarem euroatlantyckim oraz podkreślenia woli wypracowania odpowiedzi na te kwestie wspólnie z naszymi sojusznikami i partnerami.

Potwierdzając rolę NATO jako fundamentu naszego bezpieczeństwa oraz obrony zbiorowej, a także zdecydowaną i solidarną postawę naszych krajów, które dążą do rozwijania współpracy na rzecz lepszego reagowania na wszelkie zagrożenia bezpieczeństwa oraz wspierania Sojuszu w realizacji jego zadań;

Przekonani, że nadchodzący szczyt NATO przyniesie dalsze wzmocnienie Sojuszu, w szczególności jego postawy odstraszania i obrony, przez potwierdzenie woli i determinacji, by zapewnić skuteczne odstraszanie i obronę przed istniejącymi i pojawiającymi się zagrożeniami i wyzwaniami dla bezpieczeństwa, oraz by umacniać stabilność poza granicami Sojuszu w duchu zasady 360 stopni, w tym poprzez zwiększanie gotowości i zdolności do odpowiedzi Sojuszu;

Wyrażając zadowolenie z silniejszego zaangażowania naszych Sojuszników w regionie, będącego przejawem solidarności i głębokiej troski o nasze bezpieczeństwo, oraz podkreślając w tym kontekście wzmocnioną obecność wojskową Stanów Zjednoczonych i Kanady w Europie, która potwierdza siłę transatlantyckiej więzi;

Odnotowując z głębokim zaniepokojeniem, że wielorakie działania i strategie destabilizujące realizowane nieprzerwanie przez Rosję poza granicami NATO jak również na terytorium Sojuszu, a także stałe rozbudowywanie przez ten kraj zdolności ofensywnych o charakterze konwencjonalnym i hybrydowym oraz agresywne zachowania zagrażają naszej długofalowej wizji Europy jednej, wolnej i żyjącej w pokoju, stanowią fundamentalne wyzwanie dla Sojuszu i naruszają bezpieczeństwo euroatlantyckie;

Wyrażając ubolewanie z powodu braku postępów na drodze do rozwiązania konfliktów w naszym sąsiedztwie, który wynika z utrzymującej się, nielegalnej i bezprawnej aneksji Krymu, destabilizacji wschodniej Ukrainy oraz podważania integralności terytorialnej Gruzji i Republiki Mołdawii;

Wyrażając ponadto poważne zaniepokojenie złożonymi zagrożeniami i wyzwaniami płynącymi z południowego sąsiedztwa, których zakres obejmuje działania konwencjonalne, terroryzm, masowe napływy migrantów, proliferację broni masowego rażenia oraz środków ich przenoszenia;

Potwierdzając nasze zaangażowanie na rzecz polityki otwartych drzwi NATO;

Uzgodniliśmy, że:

1. Pozostajemy w pełni zdeterminowani, by realizować wszystkie inicjatywy opracowane w ramach wysuniętej obecności NATO na wschodniej flance, jak również środki podjęte w celu umocnienia sojuszniczych zdolności do odstraszania i zbiorowej obrony wszystkich członków NATO na lądzie, w powietrzu, na morzu i w cyberprzestrzeni. Z zadowoleniem przyjmujemy dotychczasowe postępy w zakresie wdrażania wysuniętej obecności od Bałtyku po Morze Czarne i jesteśmy gotowi zintensyfikować wysiłki, aby spełniała ona swe zadanie i dysponowała pełnymi zdolnościami we wszystkich dziedzinach dzięki sojuszniczym wkładom, ćwiczeniom, planowaniu oraz rozwiązaniom dotyczącym struktury dowodzenia.

2. Szczyt NATO w 2018 r. powinien jeszcze bardziej wzmocnić jedność Sojuszu oraz – w duchu zasady 360 stopni – wypracować kompleksową odpowiedź na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, w tym zagrożenia hybrydowe, w obliczu których stanęli Sojusznicy. Aby zapewnić spójność wszystkich wysiłków sojuszniczych oraz nadal zwiększać ogólną gotowość Sojuszu, musimy oprzeć się na kluczowych decyzjach podjętych w Walii i w Warszawie. Z należytą uwagą należy odnieść się do kwestii zapewnienia spójnego i zintegrowanego podejścia do obrony wschodniej flanki, opartego na efektywnej i skupionej na regionach strukturze dowodzenia NATO, wzmocnieniu sił morskich, silnej obronie powietrznej oraz realistycznej strategii wsparcia. Zwiększenie gotowości i zdolności do odpowiedzi sił NATO, a także mobilności wojskowej na terytorium Sojuszu ma zatem zasadnicze znaczenie w kontekście odstraszania i obrony na wschodniej flance NATO. Będziemy nadal podążać w tym kierunku.

3. Będziemy dalej inwestować w nasze własne bezpieczeństwo, aby wzmocnić ogólne zdolności NATO. Nasze kraje są zdecydowane zapewnić utrzymanie wydatków na obronę na poziomie 2% PKB lub – odpowiednio – zbliżać się do tego poziomu, zgodnie z decyzją podjętą na szczycie NATO w Walii w 2014 r. Będziemy nadal inwestować w nowoczesne zdolności i brać udział w operacjach i misjach NATO.

4. Zdecydowanie podtrzymujemy swoje zobowiązanie na rzecz umacniania stabilności poza terytorium Sojuszu w celu przeciwdziałania złożonym zagrożeniom i wyzwaniom, od wojny konwencjonalnej i hybrydowej, po terroryzm, masową migrację i rozprzestrzenianie BMR. Rozwój zdolności obronnych naszych partnerów oraz ich odporności na istniejące zagrożenia i wyzwania pozostaje priorytetem w sąsiedztwie Sojuszu. Wspieramy bardziej strategiczne, skoncentrowane i spójne podejście NATO do Południa, w tym poprawę zdolności Sojuszu do antycypowania kryzysów, i oczekujemy podjęcia dalszych decyzji w tym względzie na nadchodzącym szczycie NATO. Będziemy nadal wspierać i intensyfikować naszą wspólną walkę z terroryzmem, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszych społeczeństw, poprzez udział w Globalnej Koalicji do walki z tzw. Państwem Islamskim, zaangażowanie w operacje, misje i działania NATO, na czele z misją Resolute Support oraz planowaną misją szkoleniową NATO w Iraku.

5. Podejście NATO do Rosji oparte na wzmocnionej postawie odstraszania i obrony oraz otwarciu na dialog polityczny, zgodnie z decyzją podjętą na szczycie w Warszawie, pozostaje naszą polityką i kieruje naszymi działaniami. Pożądane wyniki dialogu z Rosją będą osiągnięte wówczas, gdy Rosja ponownie zacznie w pełni przestrzegać prawo międzynarodowe i swoje międzynarodowe zobowiązania, a NATO będzie utrzymywać silne mechanizmy odstraszania i obrony.

6. Polityka otwartych drzwi, pomyślnie realizowana przez NATO, skutecznie przyczynia się do umacniania pokoju, dobrych rządów, bezpieczeństwa i stabilności w Europie i na świecie. Zachęcamy partnerów, którzy chcą przystąpić do Sojuszu, by nadal wdrażali konieczne reformy i decyzje przygotowujące ich do członkostwa, w tym w pełni realizowali swoje deklaracje i zobowiązania. Będziemy ich nadal wspierać w oczekiwaniu, że nadchodzący szczyt NATO przyniesie decyzje co do dalszych kroków prowadzących do tego celu, podejmowane na podstawie merytorycznej oceny każdego z nich. Partnerstwa z NATO są niezbędne, by wzmocnić odporność naszych partnerów na zagrożenia, dopomóc im we wdrażaniu reform i wspierać ich proeuropejskie i proatlantyckie dążenia. Będziemy w dalszym ciągu jak najlepiej korzystać z ich potencjału, pomagając Gruzji, Republice Mołdawii, Ukrainie oraz krajom Bałkanów Zachodnich w dążeniu do urzeczywistnia ich aspiracji.

7. Kontynuujemy nasze zaangażowanie w dalsze wdrażanie wszystkich uzgodnionych obszarów współpracy NATO-UE zgodnie ze Wspólną Deklaracją Warszawską. Uważamy, że w nowej, zorientowanej na wyniki Wspólnej Deklaracji NATO-UE należy podkreślić osiągnięcia i priorytetowe obszary współpracy. Priorytetowe obszary współpracy NATO-UE obejmują, miedzy innymi, mobilność wojskową, poprawę infrastruktury, zwalczanie zagrożeń hybrydowych, zwiększanie odporności na zagrożenia krajów partnerskich z Bałkanów Zachodnich i wschodniego sąsiedztwa, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i komunikację strategiczną. Należy zwrócić szczególną uwagę na mobilność wojskową, opierając się na Planie Działania UE. Przyszłość unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony polega na integracji, niepowielaniu działań, ścisłej koordynacji i synergii z NATO. Dlatego też aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu stałej współpracy strukturalnej (PESCO), angażując się w konkretne projekty, by wypełnić ujawnione luki w zdolnościach.

Ponawiamy nasze zobowiązanie do kontynuowania spotkań w ramach Dziewiątki Bukaresztańskiej, platformy konsultacji i dialogu, prowadzącej do uzgodnienia wspólnych stanowisk i dalszego umacniania bezpieczeństwa euroatlantyckiego.

Warszawa, 8 czerwca 2018 r.

Źródło: Prezydent.pl