Ukraina będzie działała na rzecz wzmacniania potencjału politycznego Polski w środowisku międzynarodowym?

-Ukraina wspólnie w Europie”. Pod takim tytułem odbyła się polsko-ukraińska debata zorganizowana przez wojewodę podkarpackiego oraz Uniwersytet Rzeszowski. W spotkaniu, które odbyło się 24 maja br., obok władz województwa podkarpackiego i podkarpackich uczelni, w tym studentów polskich i ukraińskich,  uczestniczyli: dyrektor departamentu wschodniego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz  konsul generalny RP we Lwowie. Stronę Ukraińską reprezentowali przedstawiciele Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej i Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie. W debacie wzięli również udział eksperci. Panelistami w dyskusji, która dotyczyła dwóch zagadnień: „Ukraińcy w Polsce, Polacy w Ukrainie w drugiej dekadzie XXI wieku” oraz „Młodzież i ukraińska – niewiedza, zrozumienie czy obojętność?”, byli studenci z Polski i Ukrainy.

Ciekawym akcentem debaty był list marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego do jej uczestników. „Polska podjęła strategiczną decyzję wspierania Ukrainy zarówno w jej wojnie z Rosją o całość i suwerenność, jak i w reformowaniu własnego państwa. Natomiast mam nadzieję, że Ukraina będzie działała na rzecz wzmacniania potencjału politycznego Polski w środowisku międzynarodowym” – napisał Marszałek. Przytaczamy tę wypowiedź w całości:

„Polska i Ruś już przez dziesiątek wieków sąsiedztwa w postaci zorganizowanych struktur państwowych są ze sobą powiązane różnymi zależnościami. W XIX i XX wieku przybrały one postać relacji między dwoma narodami.

Kiedy po upadku komunizmu powstała suwerenna Ukraina nasze sąsiedztwo uzyskało nowy charakter. Zaczęliśmy wtedy również marzyć, żeby osiągnęły nową jakość. Powoli udaje się nam przekształcać ówczesne marzenia w projekt polityczny – ustanowienie strategicznego partnerstwa między Polską i Ukrainą. Za historyczny wzór przyjęto porozumienie polityczne i wojskowe zawarte w 1920 roku między Józefem Piłsudskim i Symonem Petlurą. Warto w polityce historycznej w Polsce i nu Ukrainie odwoływać się do tego przymierza, rezygnując ze wskazywania symboli alternatywnych, które dzielą oba narody. Jednak nie wolno nam zapominać o sprawach trudnych, takich jak na Wołyniu. Te sprawy wymagają wyjaśnienia i dialogu oraz naszej pamięci. Tylko w ten sposób unikniemy zadrażnień w stosunkach dwustronnych.

Z doświadczeń historycznych oraz politycznych wiemy dzisiaj, że wolna i niepodległa Ukraina jest rozwiązaniem korzystnym dla bezpieczeństwa Polski i Europy, a silna Polska w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim jest najlepszym sojusznikiem Ukrainy w utrwalaniu suwerenności i realizacji kursu euroatlantyckiego. Polska podjęła strategiczną decyzję wspierania Ukrainy zarówno w jej wojnie z Rosją o całość i suwerenność, jak i w reformowaniu własnego państwa. Natomiast mam nadzieję, że Ukraina będzie działała na rzecz wzmacniania potencjału politycznego Polski w środowisku międzynarodowym.

 Tytuł konferencji Polska-Ukraina: wspólnie w Europie bardzo dobrze wskazuje na uwarunkowania współczesnych stosunków polsko-ukraińskich. Oba państwa bowiem mają wspólne interesy, które mogą realizować nie tylko w skali regionalnej – Europy Środkowej i Wschodniej, ale również w odniesieniu do całego kontynentu europejskiego, a nawet w ujęciu globalnym. Budując partnerstwo strategiczne powinniśmy, pamiętać o realnych problemach, na które Państwo wskazaliście w głównych tematach konferencji: „Ukraińcy w Polsce i Polacy na Ukrainie” oraz „Wzajemne odniesienia między młodzieżą polską i ukraińską”. Obie te kwestie są ważne w stosunkach dwustronnych, dlatego powinny tworzyć płaszczyzny zbliżenia między Polakami i Ukraińcami, dając społeczne zakotwiczenie współpracy polsko-ukraińskiej.

transgraniczna między samorządami oraz masowa edukacja młpdzieży ukraińskiej w szkołach wyższych w Polsce są najbardziej efektywnymi dzisiaj formami współpracy, przynosząc też wiele korzyści konkretnym osobom i środowiskom.

 Życzę Państwu ciekawej wymiany wiedzy i doświadczeń, które nie tylko będą miały walory intelelektualne, ale również przyniosą korzystne skutki w sferze praktycznej i mentalnej, czyli wzmocnią współpracę polsko-ukraińską we wszystkich dziedzinach”.

Interes jest wspólny? Ukraina będzie działała na rzecz wzmacniania potencjału politycznego Polski w środowisku międzynarodowym? Współpraca polsko-ukraińska we wszystkich dziedzinach zostanie wzmocniona?

Jagiellonia.org / Kresy24.pl