W Żytomierzu o Rzeczypospolitej Trojga Narodów

26 czerwca w Żytomierskim Domu Polskim Związek Szlachty Polskiej na Ukrainie zaprezentuje wystawę poświęconą Ugodzie hadziackiej. Wystawa „Równi z równymi” powstała w ramach projektu „Historia jednoczy narody”. Jej tematem jest unia zawarta 16 września 1658 roku w Hadziaczu między Rzeczypospolitą Obojga Narodów a Kozackim Wojskiem Zaporoskim, reprezentowanym przez hetmana kozackiego Iwana Wyhowskiego, która przewidywała przekształcenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów w unię trzech państw: Korony, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Księstwa Ruskiego utworzonego z województw kijowskiego, bracławskiego i czernihowskiego. Unia brzeska miała zostać wykluczona na terenie Księstwa Ruskiego, a wyższe duchowieństwo prawosławne otrzymało uprawnienia równające je z łacińskim, m.in. prawo zasiadania w...

czytaj więcej